• Home
 • Nieuws
 • Pbm wetgeving deel 3: gebruikersrichtlijn eeg 89/656

PBM Wetgeving Deel 3: Gebruikersrichtlijn EEG 89/656

In deel 1 van onze PBM Wetgeving serie kon je lezen dat de Europese PBM wetgeving bestaat uit de fabrikanten verordening en de gebruikersrichtlijn.

In deel 2 gingen we dieper in op deze Fabrikantenverordening.

Hier nemen we je graag mee in de Gebruikersrichtlijn die zich specifiek toespitst op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees verder en ontdek wat je écht moet weten over deze wetgeving.

Voor wie bedoeld?

Deze richtlijn maakt deel uit van de kaderrichtlijn 89/391/EEG rond arbeidsveiligheid. EEG 89/656 richt zich specifiek naar het gebruik van PBM’s.

Het zijn dus vooral werkgevers, inkopers en preventie-adviseurs die aangesproken worden in deze richtlijn.

Voor fabrikanten en distributeurs kan deze tekst ook interessant zijn omdat hun klanten vertrekken vanuit deze tekst (en niet vanuit de fabrikantenverordening).

Wat is de inhoud?

Deze wettekst is veel minder omvangrijk dan de fabrikantenverordening. Aangezien dit een richtlijn is, moet elke lidstaat deze wettekst omzetten in nationale wetgeving.

Dit geeft hier en daar wat nuanceverschillen in de verschillende lidstaten.

In België heeft deze omzetting geleid tot de Codex, in Nederland heet dit de arbowetgeving en in Frankijk heet dit “le code du travail”.

De algemene informatie blijft hetzelfde en gaat over:

 • het informeren van gebruikers,
 • het individuele karakter van een Persoonlijk Beschermingsmiddel,
 • het al dan niet gratis ter beschikking stellen van PBM’s
 • het gebruik van een PBM volgens de gebruiksaanwijzing

De meest praktische inhoud is de bijlage I waarin een matrix van enerzijds de te beschermen lichaamsdelen en anderzijds de risico’s de preventie-adviseur kan helpen om de nodige en correcte PBM’s te inventariseren.

Download hier de ingevulde matrix

Verder worden nog een aantal activiteiten gekoppeld aan bepaalde PBM’s.

Wat is de inhoud niet?  – misverstanden

In deze Europese wettekst staat niet omschreven aan welke normen de te gebruiken PBM’s moeten voldoen.

Evenmin vind je hier welke certificaten of andere documenten de fabrikant zou moeten kunnen voorleggen.

Deze wettekst is ook niet de plek waar je vindt of fittesten jaarlijks nodig zijn of niet. Land per land is dit terug te vinden in de omzetting in nationale wetgeving van deze Europese Richtlijn.

Verwante documenten

 • De omzetting van deze richtlijn in nationale wetgeving :
  • Codex in België ( uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk)
  • Arbowetgeving in Nederland (Arbowet voluit Arbeidsomstandighedenwet van 18 maart 1999, Arbobesluit voluit Arbeidsomstandighedenbesluit van 15 januari 1997 en Arboregeling voluit Arbeidsomstandighedenregeling
  • Code du travail in Frankrijk (waarin verschillende wetgevingen worden samengebracht).
    
 • De fabrikantenwetgeving als het gaat over het controleren van de nodige documenten bezorgd door de fabrikant (certificatieprocedures)
 • Een conformiteitsverklaring
 • Een gebruikershandleiding